Min önskelista (0)

Handelsbetingelser

1. Indledning
Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for Uniqa’s salg af varer, materialer og
produkter ("Produkter") med eller uden montage.
a. Hvis tilbuddet ikke omfatter montage gælder købeloven hvis ikke andet er anført
her eller andet sted i tilbuddet.
b. Hvis Uniqa’s tilbud omfatter montage gælder AB 92 (Almindelige betingelser for
arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed af 10. december 1992), af
disse salgs- og leveringsbetingelser, fremgår der eventuelle
tilføjelser/ændringer/forbehold jf. AB 92, § 1, stk. 3.
Disse salgs- og leveringsbetingelser udgør en del af Uniqa’s tilbud og anses som
accepteret ved køber/kundens (herefter benævnt "Køber") accept af Uniqa’s tilbud.
(Afsnit i salg- og leveringsbetingelserne specifikt gældende for ordre uden montage
angives herefter med a., ordre med montage angives med b.)


2. Priser
Alle priser er ekskl. moms og Uniqa tager forbehold for stigninger i materialepriser,
arbejdsløn og eventuelle lovmæssige ændringer.
Vedståelsesfristen for Uniqa’s tilbud i henhold til AB 92 § 3 stk. 5 er 20 dage.
Ved angivelse af faste priser tager Uniqa forbehold for at indeksregulere prisen, såfremt
hele eller dele af arbejdet udføres 12 måneder efter tilbudsdatoen.


3. Tilbud
Kun Uniqa’s skriftlige tilbud er bindende. Alle Uniqa’s tilbud afgives med forbehold for
mellemsalg og er gældende 2 måneder fra tilbudsdatoen. Såfremt Køber ønsker særlige
specifikationer, som ikke fremgår af Uniqa’s eller dennes leverandørs
standardspecifikationer, skal disse udtrykkeligt angives skriftligt.
Tegninger, billeder, beskrivelser, idéer og lignende, der indgår i grundlaget for Uniqa’s
tilbud er altid at betragte som Uniqa’s ejendom og må ikke videregives eller kopieres
uden Uniqa’s forudgående skriftlige accept.


4. Ordre
En bestilling anses for endelig og bindende når Uniqa har accepteret bestillingen ved
fremsendelse af ordrebekræftelse. Købers eventuelle indsigelser til ordrebekræftelsen
skal være Uniqa i hænde senest 7 dage efter modtagelsen af denne. Herefter kan ordren
ikke annulleres, ændres eller udsættes af Køber uden skriftlig accept fra Uniqa.


5. Betaling
a. Betaling netto 8 dage hvis ikke andet er angivet.
b. Betaling sker i henhold til AB 92 § 22
Uniqa kan opkræve betaling for hjemkøbte vare og tager forbehold for at kræve
betaling for Produkter hjemkøbt af Uniqa også selvom dette sker tidligere end 20
dage før deres anvendelse på byggepladsen, jf. AB 92 § 22 stk. 2 og stk. 3.
Hvis ikke aconto regninger betales rettidigt, ser Uniqa sig ret til at standse arbejdet
jf. AB92 § 23 Hvis ikke betalingen falder umiddelbart efter, ser Uniqa sig ret til at
ophæve kontrakten
Sker betaling af både aconto og slutregning ikke rettidigt, beregnes morarenter i
henhold til AB92 § 22 stk. 11 og rentelovens rentesats. .
Ved salg til private institutioner og skoler samt indgåelse af kontrakt med ikke
offentlige kunder vil der på ordre over kr. 5.000 blive krævet kreditgodkendelse. Hvis
der ikke kan opnås tilfredsstillende kreditgodkendelse har Uniqa ret til at kræve
bankgaranti eller forudbetaling.


6. Ejendomsret
Uniqa tager forbehold for AB92 § 10 stk. 3. Uniqa opretholder ejendomsretten over
materialer selv om de er leveret på pladsen, hvis ikke materialerne er betalt af bygherre
inden levering.


7. Levering
a. For levering af Produkter uden montage sker levering hos Køber medmindre andet
fremgår af ordrebekræftelsen.
b. For levering af Produkter med montage tilstræbes det at leveringen sker på pladsen
samme dag som montørerne ankommer. Levering af Produkter inden montørerne
ankommer til pladsen, kan forekomme. Køber skal i givet fald anvise et
opbevaringssted, hvor Produkterne kan opbevares indtil montørerne ankommer til
pladsen.
Ved større leverancer skal Køber selv kunne modtage Produkterne med truck, eller
andet egnet materiel, ellers vil Uniqa fakturere Køber for en ekstra om-aflæsning mm.


8. Leveringstid
Leveringstiden vil ikke umiddelbart fremgå af den først modtagne ordrebekræftelse. Når
Uniqa har fastsat leveringstiden sender Uniqa en ny ordrebekræftelse til Køber med
anslået opstart-/leveringsuge.


9. Forsinkelse
I tilfælde af forsinkelse skal Uniqa orientere Køber herom uden ugrundet ophold.
Forsinkelse giver ikke Køber ret til erstatning.
Forsinkelse af arbejdet som følge af anmeldelse til myndighederne efter lov om
forurenet jord er ikke omfattet af Uniqa’s tilbud, medmindre anmeldelsesperioden
udtrykkeligt fremgår af udbudstidsplanen. Giver anmeldelsen anledning til, at
myndighederne stiller krav til opgravning og flytning af jorden, er ydelser til opfyldelse
heraf ikke indeholdt i tilbuddet, medmindre disse på tilbudstidspunktet entydigt
kan udledes af alment gældende forskrifter, og der til brug herfor er givet
fyldestgørende oplysninger om forureningen i udbudsmaterialet, eller myndighedernes
vilkår er identiske med kravene i udbudsmaterialet.


10. Force majeure
I tilfælde af at levering, rettidig levering eller mangelfri levering, hindres eller forsinkes
af begivenheder udenfor Uniqa’s kontrol, herunder men ikke begrænset til
arbejdskonflikt, driftsforstyrrelser, transportvanskeligheder eller anden tredjemands
svigt eller lignende, kan Uniqa ansvarsfrit udskyde levering eller helt eller delvist
annullere ordren efter eget valg ved meddelelse til Køber uden ugrundet ophold.


11. Aflevering
b. Der vil på projekter med en samlet sum på mere end kr. 50.000,- blive fortaget en
afleveringsgennemgang sammen med Uniqa’s projektchef.
Ved afleveringen registrerer Uniqa i samarbejde med Køber eventuelle mangler ved det
af Uniqa udførte arbejde.
Uniqa sender slutafregning til Køber i henhold til AB 92 § 22 stk. 10 når de registrerede
mangler er udbedret.
Hvis der ikke registreres mangler ved det af Uniqa udførte arbejde sender Uniqa
slutfaktura til Køber umiddelbart efter afleveringen.
Gebyr ved installationsgennemgang og certificering af legepladsen ved godkendt
legepladsinspektør påhviler Køber.


12. Mangler og reklamation
a. For Produkter som Uniqa sælger uden montage hæfter Uniqa kun for mangler efter
købelovens almindelige regler, hvis Køber skriftligt har reklameret over for Uniqa
uden ugrundet ophold og senest 1 år efter levering af Produkterne til Køber har
fundet sted. Dog er Køber forpligtet til på leveringstidspunkt at kontrollere
Produkterne. Reklamation i relation til mangler, herunder mængdeafvigelser, som
burde være konstateret af Køber ved en sådan kontrol, skal fremsættes skriftlig
over for Uniqa straks og senest 8 dage efter leveringstidspunktet. I modsat fald
bortfalder Købers krav, der kan henføres til de pågældende mangler. Ved Købers
berettigede og rettidige reklamation påtager Uniqa sig efter eget valg at udføre
reparation, ombytning eller tilbagebetaling af købesummen mod Købers
returnering af Produkterne.
b. For Produkter som Uniqa sælger med montage hæfter Uniqa for mangler ved den
samlede leverance efter bestemmelserne i AB 92, og parternes forpligtelser og
beføjelser reguleres af AB 92.


13. Produktansvar
Forvolder et af Uniqa leveret eller monteret Produkt skade på person som følge af en
defekt ved Produktet, hæfter Uniqa alene i det omfang, ansvaret efter almindelige
retsregler påhviler Uniqa som sælger.
Uniqa hæfter ikke for (i) skader på Købers eller tredjemands ting, forårsaget af defekter
ved det af Uniqa leverede Produkt, og (ii) driftstab, tidstab, avancestab eller andet
indirekte tab påført Køber eller tredjemand, medmindre sådan et ansvar/hæftelse følger
af præceptive retsregler. Uniqa fraskriver sig endvidere ansvaret for (i) produkter
leveret af Uniqa, hvori der indgår materialer leveret af Køber og (ii) Produkter
fremstillet af Køber, hvori der indgår Produkter leveret af Uniqa, medmindre Køber kan
godtgøre, at skaden kan henføres til Produkter leveret af Uniqa.
Såfremt Uniqa måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand som følge af
Produkter leveret til Køber i et omfang, der overstiger Uniqa’s hæftelse/ansvar efter
ovennævnte bestemmelser, er Køber forpligtet til at holde Uniqa skadesløs i samme
omfang, som Uniqa ovenfor har begrænset sit ansvar og/eller sin hæftelse.


14. Montage
I montageprisen tages der forbehold for ikke-gravevenlig jord, der blandt andet omfatter
store sten, trærødder, skjulte fundamenter, byggeaffald, ledninger, rør og lignende.
Såfremt der skal gennembrydes asfalt vil dette arbejde samt bortskaffelse blive
faktureret Køber som ekstraarbejde. Medmindre andet aftales med Køber er det
forudsat, at opgravet jord kan deponeres på den matrikel hvor jorden opgraves. Såfremt
Køber ønsker at Uniqa skal bortskaffe jorden vil dette arbejde blive faktureret som
ekstraarbejde under hensyntagen til bekendtgørelsen om jordflytning.
Medmindre andet er aftalt med Køber, skal opstillingsarealet være ryddet for eventuelle
eksisterende produkter inden Uniqa montørerne ankommer til pladsen. Ved montage i
nyetablerede områder hvor faldunderlag er udlagt/etableret før montering af
legeredskaberne, faktureres særskilt for omkostninger til flytning og reetablering af
disse faldunderlag.
Såfremt brug af kran og udlægning af køreplader er nødvendigt, vil dette blive
faktureret som ekstraarbejde, medmindre andet fremgår udtrykkeligt af Uniqa’s
ordrebekræftelse.
Nødvendighed og omfang af afspærring af montageområdet vurderes og etableres af
Køber for Købers regning.
Uniqa fraskriver sig ansvaret og hæfter ikke for hærværk der udøves på og tyverig af
Produkterne på monteringsstedet i perioden forud for aflevering af den samlede
leverance til Køber.
Ventetid på pladsen som påføres Uniqa af Køber faktureres særskilt.


15. Bundopbygning
Al bundopbygning udført af eller på foranledning af Køber skal opfylde kravene i DS/R
1136. Underlaget skal være fast, og være afrettet med en maksimal afvigelse på +/- 1cm
målt på en 4 meter rette-skinne.
Vand skal kunne trænge væk fra området enten via fald eller nedsivning. Mangler ved
bundopbygningen eller sætninger som følge af utilstrækkelig bundopbygning, som er
udført af eller på foranledning af Køber, er Uniqa uvedkommende.


16. Faldunderlag generelt
Det er Købers ansvar at sikre at faldunderlaget er godkendt og svarende til den for
legeredskabet krævede faldhøjde.
Køber skal for at sikre den nødvendige effekt af faldunderlaget vedligeholde underlaget
efter de anvisninger der gives i forbindelse med levering.


17. Helstøbte gummibelægninger
I forbindelse med Uniqa’s etablering af gummibelægninger skal der være fri adgang til
vand, strøm, 400 volt 16 AMP inden for 50 meter, tørt vejr og tørt underlag.
Temperaturer skal endvidere være minimum 6 grader, under og indtil 24 timer efter
etablering. Alt farvet EPDM der etableres udendørs påvirkes af UV- stråling. Der skal
være etableret fast kant som afslutning på belægningen. Afspærring, og graden af
afspærring af området i forbindelse med hærdeprocessen er Købers ansvar medmindre
andet er skriftligt aftalt med Uniqa. Eventuelle skader som følge af manglende
afspærring fra Købers side er Uniqa uvedkommende.


18. Vinterforanstaltninger
Eventuelle nødvendige vinterforanstaltninger samt foranstaltninger til at imødegå vejret
er ikke indeholdt og faktureres som ekstraarbejde.


19. Tvister
a. Tvister som ikke kan løses i mindelighed opstået i forbindelse med Uniqa’s salg af
Produkter uden montage skal afgøres ved domstolene ved Uniqa’s hjemting, dog
således at Uniqa er berettiget til at anlægge sag enten ved Købers hjemting eller
hjemtinget for leveringsstedet.
b. Tvister som ikke kan løses i mindelighed opstået i forbindelse med Uniqa’s salg af
Produkter med montage skal afgøres ved Voldgiftsnævnet for bygge og
anlægsvirksomhed, ved syn og skøn eller ved sagkyndig beslutning i henhold til AB 92.